Om BIM & IFC

Nedanstående text är tagen från vår BIM-manual där du kan läsa allt om BIM och processen runt projektering med IFC. Beroende på vem man frågar och vilket perspektiv personen har, går det att få lite olika förklaringar på begreppet BIM. Det är därför viktigt att bestämma vilken definition som gäller i detta dokument. Enligt Fastighetslexikon 2008 är definitionen Building Information Modelling som avser processer för att hantera information i hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel. Om en byggnads hela livscykel avses innefattar det alla skeden från planeringsstadiet över till förvaltning och slutligen byggnadens destruktion. I denna livscykel hinner det ske otaliga händelser där utbyte av information är centralt.

Inledningsvis är det nödvändigt att förklara för vem BIM-tekniken är ett bra verktyg och när i byggnadens livscykel tekniken ger affärsnytta. En CAD-tekniker ser omedelbart fördelar med att konstruera och designa en byggnad med ett BIM-verktyg. Både för att det går snabbare att rita och för att informationen som skapas kan användas för att skapa andra dokument, t ex bygghandlingar på ett rationellt sätt. 


För en beslutsfattare måste det finnas tydliga incitament för att våga satsa på ny teknik. I nästa kapitel beskrivs dessa fördelar innan dokumentet vidare förklarar hur BIM bör användas vid olika händelser i en byggnads livscykel.

BIM-teknik, för vem och varför?
BIM är inte ett nödvändigt verktyg för att uppföra en byggnad. Däremot skapar BIM-konceptet många möjligheter. Dessa bidrar i sin tur t ex till en mer rationell projektering och förvaltning. Nedan listas några fördelar inom olika områden som ger affärsnytta.

- Energianalyser, genom att jämföra olika lösningar i simuleringsprogram kan en förvaltare redan i planeringsskedet göra ett klokare val.

- En effektivare projektering för alla parter. Revideringar utförs snabbare och utförda ändringar uppdaterar all dokumentation som är knuten till modellerna.

- Kostnadsanalyser före byggnation, BIM möjliggör att jämförelser går snabbare samtidigt som det medför en mer exakt uppskattning av kostnader.

- Visualisering i designfasen kan ta fördel av visualisering i BIM-verktyget. Det går snabbt att förändra och se resultatet som enkelt kan presenteras.

- En förvaltare som bygger sin verksamhet på uthyrning kan få kontroll över alla utrymmen på ett mer exakt sätt. Ytor med relaterad information kan exporteras till fastighetssystemet.

- Kvalitetskontroll, under projekteringen kan BIM-verktyg användas för att utföra diverse kontroller. Ett exempel är kollisionskontroller m.h.a 3D-tekniken, men även olika byggnadsdelars egenskaper kan kontrolleras.

- Miljöberäkningar kan göras både under designskedet och när kalkylen för projektet är utförd. Hur mycket koldioxidpåverkan som en byggnad genererar är viktig information i miljökonsekvensanalyser. En jämförelse redan under designskedet kan bli beslutsunderlag för vilken konstruktionslösning som väljs.

- Byggandet kan enklare planeras så att produktionen sker så effektivt och säkert som möjligt.

- Informationsöverföring mellan olika system blir enklare.

BIM-tekniken är således i högsta grad ett verktyg även för beslutsfattare. Alla exempel ovan genererar en besparing på ett eller annat sätt. De mest tydliga är tid, pengar, energi och miljö. Dessa är de främsta incitamenten för att satsa på BIM.

Svaret på frågan ”Vem har nytta av BIM?”, kan besvaras: ”alla som på något sätt arbetar med en byggnads information”. Projektören rationaliserar design och konstruktionsprocesser, förvaltaren drar nytta av information för energiarbete, planering av städ, märksystem och löpande underhåll etc. 

Miljöarbetet får ett verktyg som hjälper till att planera och konstruera miljömässigt hållbara byggnader. Chefer i olika positioner får bättre underlag för beslut. Utöver detta kommer en BIM- modell av en byggnad även att spara pengar vid ombyggnader eftersom förändringar är lättare att utföra i en objektorienterad modell.Interoperabilitet
Nyckeln till BIM är att informationen som ska utbytas mellan olika dataprogram har ett öppet och neutralt format som alla programmen kan hantera. IFC är det format som byggbranschen i världen har valt. IFC är en ISO-standard. Bilden nedan visar hur installationer från MagiCAD har importerats genom IFC-formatet till ARCHICAD för samgranskning.

tirsen-bimguiden

Neutral öppen BIM
En förutsättning för BIM är ett öppet filformat som gör det möjligt för mjukvarutillverkare att utveckla anpassade program för de olika disciplinerna. De närmaste åren kommer BIM att få ett allt större praktiskt genomslag och det kommer att finnas många olika mer eller mindre bra tillämpningar och förutsättningen för att vi, om en handfull år när BIM borde vara etablerat, har verktyg som är anpassade och kostnadseffektiva för vår bransch är det öppna filformatet. 

Utan ett öppet filformat försvinner konkurrenssituationen och branschen förlorar möjligheten att själv kunna välja och påverka utvecklingen av sina verktyg. Det är viktigt att branschen har tillgång till kostnadseffektiva system. En monopolsituation inom mjukvaror leder till att användarna blir låsta till dyra system och dessutom får en sämre utveckling av kvalitet och funktion eftersom utvecklingsincitamentet försvinner för leverantörerna.
Högsta kreditvärdighet